Formandsberetnin g 2020

På Lokalrådets generalforsamling i 2019 blev kernegruppen udvidet med et medlem, idet Jens Volmer trådte ind og overtog min plads som områdets repræsentant i Landsbyforum, mens jeg selv overtog funktionen som kontaktperson til Lokalrådets koordinationsgruppe. Anne Kle fortsatte som kasserer og Gustav Flensborg som medlem og stedfortræder for Jens. Vi har således haft en ”god bemanding”, der i praksis også har inkluderet to ”uformelle tilforordnede” – webmaster Bodil Feilberg og Ulrich Hjort Hansen – kontakt til og formand for Landsbyklyngen Søskovlandet. Internt har vi holdt 3 kernegruppemøder, 2 koordinationsgruppemøder og to borgermøder i det forgangne år. Herudover har vi sammen med andre lokale været vigtige aktører for Grundlovsmøde og Haraldsted by Night.
Bosætning var et fokuspunkt på sidste års generalforsamling, hvor der var politisk deltagelse (Torben Lollike og Henrik Hvidesten) og dette emne har været gennemgående for kernegruppens arbejde. Især har indsats for at påvirke et fremtidigt brug af bygningerne Haraldstedvej 47, den tidligere Produktionsskole fyldt meget i den første del af året. Lokalrådet afholdte borgermøde den 8. april, hvor vi gav status for vores hidtidige arbejde og kommunikation med politikere og embedsværk i Ringsted Kommune. Godt 5 borgere mødte op udover lokalrådets repræsentanter og der var mest interesse for at undgå, at bygningen ville komme til at stå tom og forfalde, samt at den ville blive brugt til uønskede formål.
Lokalrådet blev i maj måned orienteret om at byrådet ville igangsætte salg af ejendommen og at projekter, som kommunen vil godkende skal bevare eksisterende rødstensbygninger, der fortrinsvis skal udnyttes som boliger i en form, der har værdi for lokalsamfundet. Lokalrådet kan således konkludere at det er lykkedes os at præge det grundlag, som bygningerne sættes til salg under. Bygningerne er endnu ikke sat til salg og vi afventer med spænding, om der kommer købsbud og gode projekter. Lokalrådet ser ikke at have en rolle i denne forbindelse.
Kernegruppen har ved flere lejligheder diskuteret hvorledes vi som område spiller sammen med landsbyklyngen Søskovlandet. Klyngesamarbejdet giver mange muligheder, især for større initiativer, idet de fire områder sammen kan løfter større projekter end de enkelte hver for sig. Det er dog også vigtigt at de enkelte områders traditioner og styrker ikke forsvinder og derfor er det vigtigt at diskutere, hvad der bedst løftes lokalt og hvor klyngesamarbejdet giver synergi og ekstra værdi. I vores område har vi et tæt og integreret samarbejde mellem lokalråd og ”klyngeaktivister”, hvilket giver stor værdi for begge organisationer. I det forgangne år er det formelle klyngeprojekt blevet afsluttet med bl.a. udgivelsen af en samlet strategi, der lægger grundlaget for videre arbejde i klyngen, hvor især arbejdet med et Natur- og aktivitetshus i Vrangeskov er et fyrtårn.
Indsatserne for bosætning og klyngesamarbejde men også andre vellykkede indsatser for områdets positive udvikling betød at kernegruppen i 2019 identificerede et behov for revision af lokalområdets Helhedsplan, der sidst blev revideret i 2017. Helhedsplanen er som bekendt et væsentligt dokument, der beskriver den overordnede retning for områdets udvikling. Planen er tillige rammegivende i forhold til, hvilke projekter, der kan opnå støtte fra den kommunale helhedsplanspulje. Kernegruppen fremlægger i dag en ny helhedsplan 3.0 til endelig godkendelse. Planen er blevet udarbejdet på grundlag præsentation af planen på grundlovsmødet og diskussioner i kernegruppen, på borgermøde i oktober 2019 og på møde i koordinationsgruppen i januar 2020.
Lokalrådet varetager en væsentlig del af områdets kontakt udadtil. Jens er kommet godt i gang og bestyrelsen i Landsbyforum er blevet konstitueret på ny efter de indledende udfordringer med valg af formand. Jens er gennem arbejdet i Landsbyforum med til at vurdere projekter og tildele midler fra de kommunale puljer. For potentielle projektholdere er det fortsat vigtigt at være i tæt kontakt med Jens og Lokalrådet om projekter, ansøgninger, budgetter, tilladelser mv., da det hjælper til at få ansøgningerne igennem Landsbyforum. Landsbyforum har også tæt kontakt til det politiske niveau i Ringsted Kommune og har møder med Byråd og Økonomiudvalg.
Kernegruppens arbejde er fokuseret på det organisatoriske og semipolitiske arbejde. Konkrete arrangementer og ikke mindst samarbejdet med de mange aktive foreninger, institutioner og netværk i lokalområdet er imidlertid helt afgørende for områdets ”liv og udvikling”. Lokalrådets koordinationsgruppe samler repræsentanter for de lokale aktører for bedst muligt at sikre både samarbejde på tværs og ”kalender koordinering”, så de gode aktiviteter ikke spænder ben for hinanden. Tak til alle for jeres indsats i foreninger, institutioner og netværk og for at deltage i koordinationsgruppen, hvor vi med en lille arbejdsindsats skaber helheder på tværs.
I 2019 vær Lokalrådet direkte involveret i to arrangementer. Grundlovsmødet, der afholdes sammen med kirke og menighedsråd, er ved at være en gammel tradition og igen var mødet i præstegårdshaven med tale, picnic og ikke mindst teater velbesøgt. Også 2020 vil byde på grundlovsmøde – på dagen den 5. juni.
2. weekend i september var rammen om Haraldsted by Night 5.0 – også en tradition, der dog hver gang har elementer af fornyelse. I 2019 var det glædeligt at arrangementsgruppen blev udvidet og at der således er et ”generationsskifte” i gang. Her samt for frivilligt arbejde generelt er det vigtigt at vi formår at involvere nye folk sammen med de gamle kendinge. Fornyelse og kontinuitet skal gå hånd i hånd. Også Haraldsted by Night 5.0 var en succes og nu er det spændende så, om der er opbakning og kræfter til en version 6.0 i 2021.
Afslutningsvis vil jeg rette fokus på Lokalrådets kommunikation. Vores område er kendetegnet ved mange aktiviteter, god opbakning og megen dialog på kryds og tværs, men det er helt afgørende, at borgerne kender til aktiviteter og initiativer herunder også de mere overordnede diskussioner og problemstillinger. Derfor bliver kommunikation en central opgave – og udfordring. Lokalrådet kommunikerer især gennem hjemmesiden – Flueblomsten.dk, facebook siden Flueblomsten, Sogne- og Kirkebladet samt i mindre udstrækning via dagspressen. Disse forskellige medier har forskellige styrker/svagheder og funktioner og supplerer hinanden. Lokalrådet har fået midler fra Ringsted Kommunes temaudviklingspulje til at modernisere lokalrådets hjemmeside og overføre den til DGI’s platform, hvor også Søskovlandet har sin hjemmeside. Denne proces er i gang og vi håber at få en mere brugervenlig side, hvor flere aktører kan bidrage direkte. Lokalrådet vil derfor invitere til en workshop med fokus på den ny hjemmeside i foråret 2020. I hverdagen kommunikeres især via facebook, der jo er meget hurtig og nærværende – men vi når ikke alle af denne kanal, hvilket vi skal være opmærksomme på. Vi er glade for en god tone på facebook og oplever siden som relevant. Der har i det forgangne år været en diskussion omkring hvorvidt gruppen skal være åben eller lukket – jeg håber, dette har fundet en tilfredsstillende løsning for de fleste.
Til slut – stor tak til kernegruppe, tilforordnede, koordinationsgruppe og ALLE ANDRE, der på forskellig vis bidrager til at gøre Haraldsted Allindemagle sogne et godt sted at bo og være. Jeg glæder mig til det nye år, og vil opfordre alle til at bidrage og melde sig ”under fanerne” – der er opgave af mange typer og på alle niveauer.
Dorte Baggesen
Bodil Feilberg  | Tlf.: 25850598