Status oplevelsesstien

Status for Oplevelsesstien igennem Ringsted Kommune
Idéoplægget
Idéoplægget til Oplevelsesstien omhandler en aktivitets- og natursti på ca. 24 km igennem Ringsted Kommune. Stien henvender sig til alle borgere i Ringsted Kommune og vil være med til at binde det åbne land, landsbyerne og Ringsted by bedre sammen. Hovedformålet er at forbedre adgangen til naturen og skabe mulighed for at være aktiv i det fri. Interessante kulturhistoriske steder nær stien ønskes også formidlet. Stien anlægges for fodgængere og cyklister. Dog vil der være enkelte mindre strækninger, hvor cyklen måske skal trækkes, da sti og sårbar natur skal gå op i en højere enhed.
 
Oplægget er udarbejdet af en borgergruppe i samarbejde med Landsbyforum med støtte og inspiration fra bl.a. interesseforeninger og enkeltpersoner.
 
 
 

Stiforløbet

Oplevelsesstien forløber fra kommunegrænsen i øst nær Regnemark, hvor den forbindes til Køge Ås stien. Herfra føres stien gennem Humleore Skov, videre langs mosen mellem Vigersted og Kværkeby, gennem Værkevad langs med Vigersdal Å – under Roskildevej og frem til Haraldsted Søs østlige ende. Stien forsætter herfra langs Haraldsted Søs nordlige bred og ind igennem Vrangeskov, som ejes af Naturstyrelsen. Stien fortsætter fra Vrangeskov langs søen til den vestlige dæmning. Fra dæmningen fortsætter stien frem til Holbækvej ved Lille Svenstrup. Herfra bliver der mulighed for at følge det nuværende stiforløb langs Ringsted Å frem til Høm Mølle. På længere sigt føres stien frem til Vrangstrup, når og hvis det viser sig muligt.

 

Stiforløbet er endnu ikke endeligt fastlagt, men det tegner lovende

Det skitserede stiforløb er på nuværende tidspunkt ikke endeligt fastlagt. Dog har de største lodsejere som Ringsted Kommune, Naturstyrelsen og Hofor A/S - Københavns Energi - udtrykt deres positive indstilling til projektet. Ligeledes er de største private lodsejere indgået i en positiv dialog omkring stiforløbet. Dette gælder også flere mindre lodsejere.

 

På længere sigt - udbygning af stien med sidestier

I det øjeblik Oplevelsesstien er anlagt, vil der være rig mulighed for at etablere sidestier til Oplevelsesstien ude i de enkelte lokalområder. Sidestier anlægges på baggrund af lokal interesse og lokale ønsker, evt. i samarbejde med de enkelte lokalråd.

 

Masser af muligheder for motion og læring

Oplevelsesstien skal inspirere til at komme ud i naturen at gå tur, dyrke motion, løbe eller cykle. Naturelskeren vil også kunne få nogle fantastiske oplevelser året rundt, hvad enten man vil se på fugle, blomster eller bare nyde stilheden og naturens egne lyde.

 

Oplevelsesstien ligger i eget trace – dvs. adskilt fra biltrafik. Stien vil derfor opleves som tryg at færdes på for både ældre og børnefamilier. Her vil man kunne lære sine børn og børnebørn at køre sikkert på cykel og finde glæden ved at færdes i naturen.

Når dette stiprojekt bliver fuldt realiseret, inklusiv sidestier, vil Ringsted Kommune få et rekreativt stisystem, som rigtig mange mennesker i nærområderne vil få stor glæde af. Stien vil både være til glæde for dem, som bor her i dag og for tilflyttere og turister.

 

Oplevelsesstien understøtter målsætningen om nem adgang til motion og rekreation

Oplevelsesstien understøtter byrådets målsætning om at sikre bedre adgang til naturen og skabe grundlag for en aktiv livsstil. Projektet er således udtryk for Landsbyforums og borgergruppens ønske om at give Ringsted Kommune input og inspiration i deres satsning på at bruge naturen aktivt til fremme af sundheden.

 

Arbejdsgruppen står til rådighed med information om hele stiforløbet, herunder de tanker og idéer, der indtil nu er udarbejdet.

Ringsted Kommune udtaler:

”Ringsted Kommune har gennem de sidste par år fulgt gruppens arbejde med at idéudvikle den rekreative Oplevelsessti igennem kommunen. Initiativet falder helt i tråd med kommunens målsætninger om at skabe bedre muligheder for motion og rekreation i den smukke natur, som vi er så heldige at være omgivet af.

 

Ringsted Kommunes Plan- og Boligudvalg har, for at vise initiativet velkomment, udarbejdet et kommissorium i efteråret 2009, som udstikker stigruppens beføjelser.

 

Stigruppens arbejde har nu nået det punkt, hvor der skal tages konkret stilling til stiforløbet, økonomien og tidsplanen. Derfor er tiden kommet til en nærmere drøftelse med de enkelte lodsejere langs det ønskede stiforløb.

 

Ringsted Kommune har aftalt med arbejdsgruppen, at de tager sig af de indledende drøftelser med lodsejerne. De konkrete skriftlige aftaler indgås mellem lodsejerne og kommunens administration.

 

Det er Plan- og Boligudvalgets håb, at tankerne omkring Oplevelsesstien vil blive godt modtaget, så det endelige mål kan nås, til glæde for os alle”

 

Plan- og Boligudvalget, Thorkild Mølgaard

 

Hvordan går det med Oplevelsesstien lige nu?

Der har nu været arbejdet med Oplevelsesstien gennem Ringsted Kommune i en lille årrække. Mange forskellige borgere, Landsbyforum og forvaltningen har været bidragsydere til projektet og i det sidste budgetforlig besluttede Byrådet, at der afsættes 4 x 1 mio. kr. over de næste 4 år til hjælp til etablering af Oplevelsesstien. Ligeledes har byrådet besluttet at garantere finansieringen af delprojektet ”Vrangeskov – børn i bevægelse”

Vi er godt i gang med ”Vrangeskov – børn i bevægelse”

Den første delstrækning i Vrangeskov, kaldet ”Vrangeskov – børn i bevægelse” er nu så småt ved at blive etableret. Projektet er netop nu ude i høring. Inden for nogle få uger startes anlægsarbejdet på strækningen incl. de mange sideaktiviteter, der her kobles på Oplevelsesstien, herunder:

 • Isætningsplatform til kajakker og kanoner ved det gamle traktørsted
 • Helt ny sti med broer og spanger over fugtige passager langs med søen
 • Opsætning af borde og bænkesæt 3 forskellige steder langs med søen
 • Den hemmelige sti for børn, ca. 150 meter
 • Jorden er giftig-bane for børn og voksne, ca. 150 meter
 • Stor bålhytte i forbindelse med to eksisterende shelters
 • Trampesti på ca. 3,5 km – Rundsti igennem hele skoven
 • Mountainbike-bane på ca. 3,5 km (der ikke har forbindelse til øvrige stisystem – etableres i samarbejde med Rimo)
 • Område til hulebygning for børn
 • Mulighed for endagsteltning (uden faciliteter)
 • Navnemærkning at mange forskellige træarter langs med stierne
 • To større pladser til parkering

Dette delprojekt forventes klar til ibrugtagning i foråret 2014. Projektet er fuldt finansieret af LAG-Ringsted og forskellige fonde.

Strækningen fra Roskildevej til Vrangeskov langs med Haraldsted Sø er under projektering

Der arbejdes i øjeblikket intenst med planlægningen af strækningen fra ”underføringen” under Roskildevej til Vrangeskov. Forløbet går langs med Vigersdal Å og frem til Haraldsted Sø og følger herfra de nordlige søbredder igennem Ridevoldene og frem til Vrangeskov. Med byrådets afsatte midler kombineret med tilsagn fra LAG-Ringsted, ser det ud til at finansieringen er på plads.

 

Denne strækning er helt unik med noget af Ringsted Kommunes mest varierede natur, kombineret med fortidsminder og spændende kulturarv. Våde passager vil blive forsynet med gangbroer, så strækningen kan befærdes uden for megen besvær. Et par steder på strækningen vil der blive anlagt anløbsbroer for kajakker, ligesom der flere steder vil blive opsat bænke og borde for stille nydelse – og ved ”Valsøgård” vil der blive opsat shelter.

 

Det forventes at denne strækning fysisk kan sættes i gang i 2014, når dispensationer og finansiering er endelig på plads.

 

Dialog med fonde om hovedprojektet

I forbindelse med hovedprojektet har forvaltning og borgergruppe en god dialog med to af Danmarks store fonde. Her forventes en afgørelse om evt. støtte og tilsagn i foråret 2014.

Hovedprojektet omfatter følgende elementer:

 • Anlæg af stiforløb incl. broer og spanger
 • Lær at cykle-bane for børn
 • Lystfiskebro og hytte ved mosen mellem Vigersted og Kværkeby
 • Udendørs mini-pavilloner til motion og fitness. Bynært
 • Information om natur, geologi og kulturlandskaber
 • Kulturarv, kirker, Knud Laverts Grav mv.
 • Borde og bænke på hele strækningen, hvor det er mest hensigtsmæssigt
 • Anlæg af parkeringsmuligheder, hvor det er hensigtsmæssigt

 

Hvem arbejder for Oplevelsesstien

Oplevelsesstien er oprindeligt udsprunget via en stigruppe i LAG-Ringsted og er med opbakning fra mange af kommunens foreninger og interesseorganisationer videreført af Landsbyforum, der er en paraplyorganisation for kommunens 10 lokalråd.

Til daglig arbejdes der sammen med forvaltningen for at realisere hele Oplevelsessti-projektet.

Så vidt det kan konstateres er der fuld politisk opbakning til projektet.

 

 

Arbejdsgruppen for Oplevelsesstien

Den 13. november 2013

Bodil Feilberg  | Tlf.: 25850598